Johnson Matthey is a leading supplier of retrofit diesel emissions control systems for non-road machinery.

Gebruiksvoorwaarden

Johnson Matthey Plc

Johnson Matthey Plc, 5th Floor, 25 Farringdon St, London, EC4A 4AB.

Gebruiksvoorwaarden van onze website

Deze pagina (samen met de documenten waarnaar wordt verwezen) licht u in over de gebruiksvoorwaarden van onze website www.matthey.com (onze site). Lees deze voorwaarden aandachtig door alvorens de website te gebruiken. Door onze website te gebruiken geeft u aan dat u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt en dat u akkoord gaat met de naleving ervan. Indien u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, gebruik onze website dan niet.

Informatie over ons

www.matthey.com is een website die wordt beheerd door en eigendom is van Johnson Matthey Plc ("Wij"). Wij zijn geregistreerd in Engeland en Wales en onze maatschappelijke zetel bevindt zich op 5th Floor, 25 Farringdon St, London, EC4A 4AB.

Toegang tot onze website

De toegang tot onze website wordt tijdelijk toegestaan. Wij behouden ons het recht voor om de dienstenverlening zonder kennisgeving in te trekken of aan te passen (zie hieronder). Wij erkennen geen enkele aansprakelijkheid wanneer om welke reden dan op een bepaald moment of gedurende een bepaalde periode onze website niet beschikbaar is.
Van tijd tot tijd kunnen wij de toegang tot sommige delen van onze website of onze volledige website beperken.
Als u onze website gebruikt, dient u de bepalingen van ons beleid voor acceptabel gebruik in acht te nemen.
U bent verantwoordelijk voor alle genomen maatregelen die nodig zijn om toegang te krijgen tot onze website. U dient er ook voor te zorgen dat alle personen die via uw internetverbinding toegang krijgen tot onze website op de hoogte zijn van deze voorwaarden en deze naleven.

Intellectuele eigendomsrechten

Wij zijn eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze website en van het materiaal dat op onze website is gepubliceerd. Deze werken zijn beschermd door auteursrechten en verdragen wereldwijd. Alle dergelijke rechten zijn voorbehouden.
U mag fragmenten van pagina’s op onze website voor persoonlijk gebruik afdrukken en downloaden.
U mag de papieren of digitale kopieën van materialen die u op enigerlei wijze hebt afgedrukt of gedownload niet wijzigen, en geen illustraties, foto’s, video- of audiofragmenten, of schema’s zonder de bijbehorende tekst gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
Onze status (en die van geïdentificeerde medewerkers) als auteur van het materiaal op onze website moet altijd worden erkend.

U mag delen van het materiaal op onze website niet voor commerciële doeleinden gebruiken zonder een licentie van ons of van onze licentiegevers.
Als u een deel van onze website afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, zal uw recht om onze website te gebruiken onmiddellijk worden ingetrokken en dient u, als wij dit verkiezen, alle door u gemaakte kopieën van de materialen terug te bezorgen of te vernietigen.
Het logo van Johnson Matthey, de naam van Johnson Matthey en alle productnamen waarnaar op deze pagina’s wordt verwezen, zijn handelsmerken van de bedrijven van de Johnson Matthey Group.

Vertrouwen in de geposte informatie

Opmerkingen en ander materialen die op onze website worden gepost, dienen niet te worden beschouwd als advies waarop men zich kan verlaten.  Wij wijzen dan ook iedere aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van de hand die voortvloeit uit het vertrouwen in dergelijke materialen van de kant van de bezoekers van onze website of van iedereen die op de hoogte kan zijn van (delen van) de inhoud ervan.

Onze website verandert regelmatig

Wij streven ernaar om onze website regelmatig bij te werken en kunnen op elk moment de inhoud ervan wijzigen. Indien nodig, kunnen wij de toegang tot onze website opschorten of deze voor onbepaalde tijd sluiten. Op een bepaald moment kan het materiaal op onze website verouderd zijn maar we zijn niet verplicht om dergelijk materiaal bij te werken.

Onze aansprakelijkheid

Het materiaal dat op onze website wordt weergegeven, wordt aangeboden zonder garanties, voorwaarden of waarborgen met betrekking tot de juistheid ervan. Voor zover dit wettelijk is toegestaan, sluiten wij, andere leden van onze groep van bedrijven en aan ons gerelateerde derden hierbij expliciet het volgende uit:

  • alle omstandigheden, garanties en andere voorwaarden waarop anders kan worden gedoeld bij wet, gewoonterecht of rechtspraak.
  • elke aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade of gevolgschade voor een gebruiker verband houdend met onze website of met het gebruik ervan of de onmogelijkheid om deze te gebruiken, of voortvloeiend uit het gebruik van onze website, websites die aan onze website zijn gekoppeld en materialen die hierop gepost zijn, met inbegrip van, zonder beperkingen, aansprakelijkheid voor:
  • verlies van inkomsten of omzet:
  • verlies van bedrijfsactiviteit;
  • verlies van winsten of contracten:
  • verlies van voorziene besparingen;
  • verlies van gegevens;
  • verlies van goodwill;

en voor elk ander verlies of elke andere schade ongeacht de aard ervan, die echter voortkomt uit en veroorzaakt is door schuld (met inbegrip van verzuim), contractbreuk of anderszins, zelfs indien te voorzien.

Dit heeft geen invloed op onze aansprakelijkheid voor overlijden of lichamelijk letsel dat voortkomt uit verzuim, noch op onze aansprakelijkheid voor een bedrieglijke verkeerde voorstelling of verkeerde voorstelling met betrekking tot een fundamentele kwestie, noch op iedere andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder het toepasselijke recht.

Informatie over u en uw bezoeken aan onze website

Wij verwerken informatie over u in overeenstemming met ons privacybeleid. Door onze website te gebruiken, stemt u in met een dergelijke verwerking en staat u ervoor in dat alle door u verstrekte gegevens correct zijn.

Informatie / materiaal naar onze website uploaden

Wanneer u gebruikt maakt van een functie waarmee u materiaal of informatie ter publicatie op onze website kunt inzenden, dient u de inhoudsrichtlijnen, zoals beschreven in onze beleid voor acceptabel gebruik, in acht te nemen. U garandeert dat een dergelijke bijdrage in overstemming is met deze richtlijnen en u zult ons vergoeden voor iedere schending van deze garantie.

Materiaal dat u ter publicatie op onze website inzendt, wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk waarop geen eigendom rust. Wij hebben dan ook het recht om dergelijk materiaal voor ieder doel te gebruiken, kopiëren, verspreiden en aan derden bekend te maken.  Wij hebben ook het recht om uw identiteit aan derden bekend te maken die er aanspraak op maken dat het door u ingezonden of geüploade materiaal op onze website een schending is van hun intellectuele eigendomsrechten of hun recht op privacy.
Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk ten opzichte van derden voor de inhoud of juistheid van het door u of iedere andere gebruiker van onze website ingezonden materiaal.
Wij zullen materiaal voor onze website verwijderen of niet uploaden dat niet in overeenstemming is met de inhoudsrichtlijnen zoals beschreven in ons beleid voor acceptabel gebruik, of als naar ons oordeel dergelijk materiaal of informatie niet geschikt is voor publicatie op onze website.

Virussen, hacking en andere vergrijpen

U mag onze website niet gebruiken om bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs of ander schadelijk of technologisch schadelijk materiaal te introduceren. U mag niet proberen om zonder toestemming toegang tot onze website te krijgen, de server waarop onze website is opgeslagen of servers, computers of databases die met onze website verbonden zijn. U mag onze website niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een verspreide denial-of service-aanval.
Door deze bepaling te schenden, begaat u een misdrijf volgens de Wet inzake computermisbruik van 1990. Wij zullen een dergelijke schending melden aan de betreffende autoriteiten en met hen samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. In geval van een dergelijke schending, zal uw recht om onze website te gebruiken onmiddellijk ophouden.
Wij zullen niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade veroorzaakt door een gespreide denial-of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander eigen materiaal kan besmetten door uw gebruik van onze website of doordat u materiaal downloadt dat op de website is gepost, of op websites die aan onze website zijn gekoppeld.

Doorkoppelen naar onze website

U mag naar onze website doorkoppelen op voorwaarde dat u dit op een eerlijke en wettelijke manier doet en dit onze reputatie niet schaadt of misbruik maakt van onze reputatie maar u mag geen koppeling maken die een vorm van samenwerking, goedkeuring of bevestiging namens ons suggereert wanneer dit niet het geval is.
Onze website mag niet in een venster op een andere website verschijnen.  Wij behouden het recht voor om de toestemming om door te koppelen in te trekken zonder voorafgaande kennisgeving. De website waar u de koppeling plaatst, moet in alle opzichten voldoen aan de normen voor de inhoud zoals beschreven in ons beleid voor acceptabel gebruik.
Als u op een andere manier dan hierboven beschreven gebruik wenst te maken van materiaal op onze website, neem dan contact met ons op.

Koppelingen vanaf onze website

De koppelingen op onze website naar andere websites en hulpmiddelen die door derden worden geleverd, zijn uitsluitend voor uw informatie opgenomen. Wij hebben geen gezag over de inhoud van deze websites of hulpmiddelen en wijzen derhalve iedere aansprakelijkheid hiervoor af alsook voor verlies of schade die door het gebruik van deze websites kan ontstaan.

Rechtsgebied en toepasselijk recht

De Engelse rechtbanken zullen niet-exclusieve jurisdictie hebben over elke claim die voorkomt uit of samenhangt met een bezoek aan onze website, hoewel wij het recht behouden om gerechtelijke stappen tegen u te ondernemen wegens schending van deze voorwaarden in uw verblijfsland of ieder ander relevant land.
Deze gebruiksvoorwaarden en ieder geschil of claim die hieruit voortkomt of hiermee verband houdt of met hun onderwerp of opbouw (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of claims) zullen worden beoordeeld en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten in Engeland of Wales.

Varianten

Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden op elk moment herzien door deze pagina aan te passen. U wordt verwacht deze pagina af en toe te controleren om kennis te nemen van de wijzigingen die wij hebben aangebracht, aangezien deze voor u bindend zijn. Sommige bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden kunnen ook worden vervangen door bepalingen of berichten die elders op onze website zijn gepubliceerd.

Uw vragen

Als u vragen hebt over het materiaal dat op onze website staat, neem dan contact met ons op.

 
© Johnson Matthey 2016