Johnson Matthey is a leading supplier of retrofit diesel emissions control systems for non-road machinery.

Disclaimer

De informatie, tekst, afbeeldingen en koppelingen die op deze pagina’s door Johnson Matthey Plc zijn opgenomen, zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden voor het gemak van zijn klanten en aandeelhouders. Johnson Matthey Plc staat niet in voor de juistheid of volledigheid van de informatie, tekst, koppelingen en andere elementen op deze of ieder andere server.
Johnson Matthey Plc is niet aansprakelijk voor enige schade die kan ontstaan als gevolg van vertrouwen op de informatie die deze website bevat.
Geen enkele soort waarborg, noch expliciet of impliciet, wordt gegeven voor de informatie op deze pagina’s waaronder, maar niet beperkt tot, een impliciete garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden van of door producten van Johnson Matthey. Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting van impliciete garanties niet toe waardoor de bovenstaande uitsluiting niet op u van toepassing hoeft te zijn.
Johnson Matthey kan wijzigingen aanbrengen in de informatie op deze pagina’s of in de producten die hierin beschreven zijn, op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving, maar verplicht zich er niet toe de informatie op deze pagina’s te updaten.
Johnson Matthey Plc kan niet alle omstandigheden voorzien waarin deze informatie en onze producten of de producten van andere fabrikanten in combinatie met onze producten zullen worden gebruikt.

De informatie op deze website heeft uitsluitend betrekking op het specifieke materiaal waarnaar wordt verwezen en hoeft niet te gelden voor dat materiaal dat in combinatie met andere materialen of in andere processen wordt gebruikt. Deze informatie wordt te goeder trouw gegeven en is gebaseerd op actuele informatie waarover Johnson Matthey Plc de beschikking heeft, en, naar beste weten van Johnson Matthey Plc, correct en betrouwbaar op het moment van de voorbereiding. Er wordt echter geen enkele verklaring, waarborg of garantie gegeven voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Johnson Matthey Plc is hiervoor niet verantwoordelijk en wijst dan ook iedere aansprakelijkheid af voor nadelen, schade of letsel, van welke aard ook, die het gevolg is (met inbegrip van mogelijke claims die door derden kunnen worden ingediend) van het gebruik van deze informatie. Het product wordt geleverd op voorwaarde dat de gebruiker de verantwoordelijkheid aanvaardt voor het zelf beoordelen van de geschiktheid en volledigheid van deze informatie voor zijn eigen specifieke gebruik. Octrooirechten of andere eigendomsrechten van derden blijven van kracht.

© Johnson Matthey 2016